R.I.P. Howard Tate

par Hugues

 » … but she won’t forgive

she won’t forgive and forget … » puis un cri grandiose.

Merci Howard Tate.